Čeština

Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů webu

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na web studie SPI2 vytvořený a spravovaný společností PAREXEL. Vaší povinností je si celé tyto zásady ochrany osobních údajů pečlivě prostudovat. Tyto zásady popisují informace, které o vás shromažďujeme, a způsob, jakým vaše osobní údaje chráníme a zachováváme jejich důvěrnost.

Společnost PAREXEL chápe, že je pro vás soukromí důležité. Informace, které o vás shromažďujeme z webu studie SPI2, budou spravovány a používány v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů a platnými zákony, pravidly a předpisy.

Tím, že nám poskytnete osobně identifikovatelné údaje (definované níže), včetně osobních zdravotních údajů (definované níže), souhlasíte se shromažďováním a používáním informací, které poskytnete, v souladu s výše uvedenými účely a těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Odkazy na výraz „PAREXEL“ označují společnost PAREXEL International Corporation, včetně jakékoli společnosti, kterou PAREXEL International Corporation ovládá (například včetně dceřiné společnosti PAREXEL International Corporation). Společnost PAREXEL může mezi svými dceřinými společnostmi sdílet informace a takové údaje budou chráněny v souladu s podmínkami těchto zásad ochrany osobních údajů.

INFORMACE, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME
Pokud náš web využijete bez dokončení průzkumu, budou jediné informace, které shromáždíme, informace získané použitím souborů cookie (definovány níže), webových protokolů (definovány níže) nebo adresy IP (definována níže).

OSOBNĚ IDENTIFIKOVATELNÉ ÚDAJE
Osobně identifikovatelné údaje, které budou shromažďovány prostřednictvím průzkumu, jsou údaje, podle kterých lze identifikovat konkrétní osobu. Osobní zdravotní údaje představují kombinaci vašich osobně identifikovatelných údajů se známým zdravotním stavem. Pokud jste například uvedli, že trpíte určitou nemocí, tato informace se po spojení s vaším jménem stává osobním zdravotním údajem. Mezi příklady osobně identifikovatelných údajů patří vaše jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, rodné číslo, datum narození a jakékoli další údaje, které jsou spojeny s těmito identifikujícími informacemi.

Pro účely webu studie SPI2 shromažďujeme osobně identifikovatelné údaje včetně osobních zdravotních údajů pouze po získání vašeho souhlasu.

Vámi poskytnuté osobně identifikovatelné údaje a osobní zdravotní údaje použijeme k určení, zda máte nárok na účast ve studii. Vaší povinností je zajistit přesnost osobně identifikovatelných údajů a osobních zdravotních údajů, které společnosti PAREXEL odesíláte. Nepřesné informace budou mít vliv na naši schopnost řádně určit, zda jste kvalifikováni pro účast ve studii SPI2.

I když si můžete určité části webu studie SPI2 prohlížet bez zadání osobně identifikovatelných údajů, tyto informace budou vyžadovány pro účast ve studii klinického výzkumu.

SOUBORY COOKIE
Prostřednictvím souborů cookie shromažďujeme základní údaje o vašem používání webu. Soubor cookie je kousek informace, který náš server odesílá do vašeho webového prohlížeče při přístupu na web studie SPI2. Každému počítači, který přistupuje k webu studie SPI2, společnost PAREXEL přiřadí jiný soubor cookie. Soubory cookie mohou uchovávat různé typy dat. Můžeme je použít k analýze vyžití webu studie SPI2 nebo k zakázání používání webu nezletilým osobám. Základní data ze souborů cookie bez vašeho svolení nespojujeme s osobně identifikovatelnými údaji a soubory cookie nepoužíváme ke shromažďování nebo uchovávání vašich osobních zdravotních údajů.

Většinu prohlížečů lze nastavit tak, aby odmítly všechny soubory cookie. Upozorňujeme však, že některé části webu studie SPI2 nemusejí fungovat správně, pokud soubory cookie zakážete.

ADRESY IP
Adresu IP můžeme také obdržet během běžného provozu našeho webu. Adresa IP je číslo, které vám přiřadil váš poskytovatel služeb Internetu pro účely přístupu k Internetu. Přestože adresy IP přijímáme, nepoužíváme je k vaší osobní identifikaci a nezveřejňujeme je ostatním.

WEBOVÉ PROTOKOLY
Společnost PAREXEL používá standardní webové protokoly, které zaznamenávají základní data o vaší návštěvě webu studie SPI2, například datum a čas návštěvy, stránky webu studie SPI2 zobrazené během návštěvy a název domény vašeho poskytovatele služeb Internetu.

Osoby na základě webových protokolů běžně neidentifikujeme. Webové protokoly však můžeme použít k identifikaci osoby, u které se domníváme, že se pokusila web studie SPI2 poškodit nebo jej použít nepovoleným způsobem. Webové protokoly můžeme sdílet se soudními orgány, pokud se domníváme, že došlo k narušení zákonů o zabezpečení počítačů či souvisejících zákonů. Webové protokoly (které neobsahují osobně identifikovatelné údaje) můžeme také sdílet s našimi partnery, abychom jim pomohli lépe navrhnout jejich weby pro klinické studie.

GOOGLE ANALYTICS
Tento web používá Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google, Inc. („Google“), která využívá soubory cookie k analýze používání webu uživateli. Informace generované soubory cookie o vašem používání webu (včetně vaší adresy IP) budou přeneseny společnosti Google, která je bude uchovávat v souladu se svými zásadami ochrany osobních údajů:

Google: http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html

Používání souborů cookie můžete zakázat výběrem příslušného nastavení prohlížeče. Upozorňujeme však, že pokud soubory cookie zakážete, nemusíte mít možnost používat všechny funkce tohoto webu. Používáním tohoto webu souhlasíte ze zpracováním svých údajů společností Google způsobem a pro účely uvedené výše.

AGREGOVANÁ DATA
Vámi poskytnuté informace zkombinujeme s informacemi od ostatních účastníků webu studie SPI2 s cílem vytvořit agregovaná data, která neobsahují žádné jedinečně identifikující informace. Tato agregovaná data budeme sdílet se zadavatelem studie SPI2 nebo jeho konzultanty. Agregovaná data budeme pravidelně analyzovat a získané poznatky využijeme k vylepšení webu studie SPI2. Tato data můžeme také sdílet s našimi partnery, abychom jim pomohli lépe navrhnout jejich weby pro klinické studie.

DĚTI
Naším závazkem je ochrana soukromí dětí. Společnost PAREXEL ani její služby se nezaměřují na přilákání dětí mladších 13 let. Od osob, o nichž víme, že jsou mladší 13 let, neshromažďujeme žádné osobně identifikovatelné údaje.

ZABEZPEČENÍ ÚDAJŮ
Využíváme technické, fyzické i organizační postupy k zabezpečení osobně identifikovatelných údajů a osobních zdravotních údajů před neoprávněným použitím nebo nezákonným zpracováním či před náhodnou ztrátou, změnou, zveřejněním nebo přístupem.

POUŽITÍ A ZVEŘEJNĚNÍ
Osobně identifikovatelné údaje a osobní zdravotní údaje uživatelů webu studie SPI2 nepoužijeme ani nezveřejníme k jinému účelu než k účelům popsaným v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Pokud se tyto způsoby použití změní, aktualizujeme zásady ochrany osobních údajů na webu studie SPI2. Údaje získané od uživatelů používáme a zveřejňujeme pouze následujícími způsoby:

  • KOMUNIKACE V SOUVISLOSTI SE ŽÁDOSTÍ O SOUHLAS NEBO PŘEDBĚŽNOU KVALIFIKACÍ PRO STUDII
    Společnost PAREXEL využije osobně identifikovatelné údaje pro účely navazující komunikace s pracovištěm studie v souvislosti s vaší předběžnou kvalifikací ve studii SPI2.
  • SDÍLENÍ INFORMACÍ S PRACOVIŠTI STUDIE
    Osobně identifikovatelné údaje a osobní zdravotní údaje můžeme předat pracovišti studie SPI2, které danou studii realizuje.
  • ZÁSTUPCI A POSKYTOVATELÉ SLUŽEB
    Občas využíváme jiné společnosti a osoby k vykonávání funkcí naším jménem. Tyto společnosti a osoby mohou pro účely vykonávání těchto funkcí vyžadovat přístup k vašim osobním údajům.

SDÍLENÍ INFORMACÍ SE TŘETÍMI STRANAMI
Pro účely splnění zákonných požadavků či předpisů nebo v reakci na příkaz k domovní prohlídce, předvolání nebo příkaz soudu můžeme vaše osobně identifikovatelné údaje nebo osobní zdravotní údaje zveřejnit. V případě, kdy máme ze zákona povinnost vaše osobně identifikovatelné údaje nebo osobní zdravotní údaje zveřejnit třetí straně, se vás pokusíme informovat (pokud by to nepředstavovalo porušení zákona nebo soudního příkazu). Zveřejnění může být také vyžadováno k ochraně našich zákonných práv, ochraně zabezpečení nebo integrity webu studie SPI2 a k přijetí preventivních opatření proti odpovědnosti či během nouzových situací, pokud se domníváme, že je ohrožena fyzická bezpečnost. Pravděpodobnost tohoto zveřejnění je nízká, ale chceme, abyste o takové možnosti věděli.

ODKAZY NA DALŠÍ WEBY
Web studie SPI2 může obsahovat odkazy na další weby. Na tyto odkazy vás upozorníme prostřednictvím tohoto vyskakovacího okna, které obsahuje text o přesměrování na web. Upozorňujeme, že pokud přejdete na web provozovaný jinými stranami, ať už prostřednictvím odkazů na našem webu, nebo jiným způsobem, nemáme kontrolu nad tím, co se na těchto webech děje. Vždy byste si měli prostudovat zásady ochrany osobních údajů webu, který navštěvujete, abyste věděli, jak provozovatel daného webu od vás bude shromažďovat informace a jak s těmito informacemi naloží.

RIZIKA SPOJENÁ S PŘENOSEM PŘES INTERNET
Bereme na vědomí, že žádný přenos přes Internet není 100% bezpečný nebo bezchybný. Vaší povinností je zajistit, že používaný počítač je odpovídajícím způsobem zajištěn a chráněn před škodlivým softwarem, trojskými koňmi, počítačovými viry a červy. Bez odpovídajících bezpečnostních opatření na počítači hrozí riziko, že poskytnuté informace budou zveřejněny neoprávněným třetím stranám.«» Navzdory úsilí společnosti PAREXEL chránit vaše osobně identifikovatelné údaje a osobní zdravotní údaje vždy existuje určité riziko, že neoprávněná třetí strana může obejít naše systémy zabezpečení nebo že přenosy vašich informací přes Internet mohou být zachyceny.

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ
S výjimek zákonů a předpisů o ochraně soukromí může být nezbytné naše zásady ochrany osobních údajů bez oznámení revidovat nebo aktualizovat. To, zda tyto zásady ochrany osobních údajů byly od vaší poslední návštěvy revidovány, zjistíte v popisku „naposledy aktualizováno“ v dolní části této stránky. Používáním našeho webu vyjadřujete souhlas s podmínkami revidovaných zásad ochrany osobních údajů, a tyto zásady byste proto měli pravidelně kontrolovat, abyste znali jejich aktuální podmínky. Vytiskněte, uložte a uchovejte si kopii těchto zásad zabezpečení (a jakékoli revidované verze) pro své záznamy.

PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA
Společnost PAREXEL vám poskytuje přiměřený přístup k osobně identifikovatelným údajům a osobním zdravotním údajům, které o vás uchováváme. V souladu s právními požadavky máte přiměřenou příležitost opravit, doplnit nebo odstranit nepřesné informace. V takovém případě se obraťte na kontaktní osobu pro záležitosti ochrany osobních údajů uvedenou níže.

UCHOVÁVÁNÍ OSOBNĚ IDENTIFIKOVATELNÝCH ÚDAJŮ A OSOBNÍCH ZDRAVOTNÍCH ÚDAJŮ
Osobně identifikovatelné údaje a osobní zdravotní údaje budeme uchovávat po dobu, po kterou to vyžadují platné zákony, nebo po dobu, která je vyžadována pro příslušné účely zpracování. Osobně identifikovatelné údaje a osobní zdravotní údaje odstraníme, pokud již nejsou vyžadovány, avšak nejpozději po uplynutí maximální lhůty pro uchovávání stanovené platnými zákony.

KONTAKTNÍ OSOBA PRO ÚČELY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Dotazy nebo komentáře týkající se tohoto ochrany osobních údajů nebo našich postupů, by měly být předloženy:

PAREXEL International
195 West Street
Waltham, MA 02451
USA
becca.king@parexel.com


VYHRAZENÍ PRÁV:
Společnost PAREXEL si vyhrazuje právo sdílet údaje osob tak, jak to vyžadují zákony nebo řádné žádosti o poskytnutí informací od vládních orgánů.

JSTE PŘIPRAVENI ZAČÍT?

ZVOLTE CENTRUM STUDIE