polski

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI WITRYNY INTERNETOWEJ

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do WITRYNY INTERNETOWEJ POŚWIĘCONEJ BADANIOM SPI2. Jest ona opracowana i administrowana przez PAREXEL International. Należy dokładnie przeczytać całość niniejszej polityki prywatności. W dokumencie opisano informacje gromadzone o użytkownikach oraz to, w jaki sposób chronimy i zapewniamy poufność danych osobowych.

Firma PAREXEL ma świadomość tego, że zachowanie prywatności jest dla użytkowników bardzo ważne. Wszelkie informacje o użytkownikach witryny internetowej poświęconej badaniom SPI2 będą przechowywane oraz używane zgodnie z niniejszą polityką prywatności oraz obowiązującymi przepisami prawa, zasadami i regulacjami.

Przekazując nam swoje dane osobowe (zgodnie z poniższą definicją), w tym informacje o stanie zdrowia (zgodnie z poniższą definicją), użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie oraz korzystanie z wszelkich przekazanych informacji w oparciu o powyższe cele oraz niniejszą polityką prywatności.

Termin „PAREXEL” odnosi się do PAREXEL International Corporation, w tym spółek kontrolowanych przez PAREXEL International Corporation (na przykład spółka zależna PAREXEL International Corporation). Firma PAREXEL może udostępniać informacje spółkom zależnym. Informacje te podlegają ochronie zgodnie z warunkami niniejszej polityki prywatności.

GROMADZONE INFORMACJE
Jeżeli użytkownik nie wypełnił ankiety i korzysta z naszej witryny internetowej, gromadzimy jedynie informacje zawarte w plikach cookies (zgodnie z poniższą definicją), dziennikach sieciowych (zgodnie z poniższą definicją) lub adresie IP (zgodnie z poniższa definicją).

DANE OSOBOWE
Dane osobowe zbierane za pomocą ankiety to informacje, które można je powiązać z daną osobą. Informacje o stanie zdrowia to dane osobowe wzbogacone o informacje o stanie zdrowotnej. Na przykład, jeżeli użytkownik zaznaczy, że cierpi na daną chorobę lub stan chorobowy, dane te, po połączeniu z nazwiskiem użytkownika, tworzą informacje o stanie zdrowia . Przykłady danych osobowych to imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres email, numer ubezpieczenia społecznego, data urodzenia oraz wszelkie informacje powiązane z tymi danymi identyfikacyjnymi.

Na witrynie internetowej poświęconej badaniom SPI2 będziemy zbierać dane osobowe zawierające informacje o stanie zdrowia wyłącznie po uzyskaniu zgody użytkownika.

Będziemy korzystać z udostępnionych danych osobowych i informacji o stanie zdrowia celem ustalenia czy użytkownik kwalifikuje się do uczestnictwa w badaniu. Użytkownik jest odpowiedzialny za przekazanie firmie PAREXEL poprawnych danych osobowych oraz informacji o stanie zdrowia. Podanie błędnych informacji nie pozwoli nam prawidłowo ustalić czy dany użytkownik klasyfikuje się do uczestnictwa w badaniach SPI2.

Część witryny internetowej poświęconej badaniom SPI2 widoczna jest bez podawania danych osobowych. Są one niezbędne do uczestnictwa w badaniach klinicznych.

PLIKI COOKIES
Zbieramy podstawowe dane o użytkownikach naszej witryny przy użyciu plików cookies. „Cookie” to plik zawierający niewielką ilość informacji, którą nasz serwer wysyła do wyszukiwarki użytkownika, kiedy ten wejdzie na witrynę internetową poświęconą badaniom SPI2. Każdemu komputerowi, który uzyska dostęp do witryny internetowej badań SPI2, firma PARAXEL nadaje inny plik cookie. Pliki cookies służą do przechowywania różnych rodzajów danych. Pliki cookies mogą być pomocne w analizie użytkowania witryny poświęconej badaniom SPI2 oraz w ograniczeniu dostępu do niej osobom nieletnim. Podstawowe dane z plików cookies nigdy nie są łączone z danymi osobowymi bez zgody użytkownika. Dane z plików cookies nie są również używane do gromadzenia lub przechowywania danych o stanie zdrowia użytkownika.

Zmieniając ustawienia przeglądarki użytkownik może wybrać opcję odrzucania wszystkich plików cookies. Należy jednak pamiętać, że odrzucenie plików cookies może uniemożliwić prawidłowe działanie niektórych fragmentów witryny poświęconej badaniom SPI2.

ADRES IP
Przy normalnym funkcjonowaniu strony mamy również możliwość otrzymywania adresów IP użytkowników. Adres IP to numer przydzielony do komputera przez danego dostawcę usług internetowych celem umożliwienia dostępu do internetu. Mimo, że otrzymujemy adresy IP, nie używamy ich do identyfikacji użytkowników. Nie są one również ujawniane osobom trzecim.

DZIENNIKI SIECIOWE
Firma PAREXEL używa standardowych dzienników sieciowych, które gromadzą podstawowe dane dotyczące wizyty w witrynie internetowej poświęconej badaniom SPI2 Study. Są to dane takie jak data i godzina wizyty, wyświetlone podstrony tejże witryny SPI2 podczas wizyty oraz nazwa domeny dostawcy usług internetowych.

Standardowo nie zajmujemy się identyfikacją konkretnych osób przy użyciu dzienników sieciowych. Jednakże, dziennik sieciowy może być użyty do identyfikacji jednostki, która podejrzewana jest o próbę uszkodzenia witryny poświęconej badaniom SPI2 lub jej nieuprawnione użycie. Dzienniki sieciowe mogą być udostępnione organom odpowiedzialnym za egzekwowanie prawa, jeżeli uważamy, że nastąpiło naruszenie bezpieczeństwa komputera bądź powiązanych praw. Ponadto możemy udostępniać dzienniki sieciowe (niezawierające żadnych danych osobowych) naszym partnerom, aby pomóc im w tworzeniu ich stron internetowych dotyczących badań klinicznych.

USŁUGA GOOGLE ANALYTICS
Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Zespół Google używa plików cookies do zbadania, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach, zgodnie z ich polityką prywatności:

Google: http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html

Użytkownik może zrezygnować z używania cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google danych, które go dotyczą w sposób i w celach określonych powyżej.

DANE ZBIORCZE
Aby utworzyć dane zbiorcze, łączymy informacje różnych użytkowników witryny poświęconej badaniom SPI2. Dane te nie zawierają żadnych informacji jednoznacznie identyfikujących użytkownika. Dane zbiorcze zostaną udostępnione sponsorowi witryny badań SPI2 i/lub jej konsultantom. Dane zbiorcze będą okresowo analizowane oraz wykorzystywane do ulepszania SPI2 Study. Ponadto możemy udostępniać dane zbiorcze (niezawierające żadnych danych osobowych) naszym partnerom, aby pomóc im w tworzeniu ich stron internetowych dotyczących badań klinicznych.

DZIECI
Zobowiązujemy się do ochrony prywatności dzieci. Żadna z usług firmy PAREXEL nie jest zaprojektowana ani przeznaczona dla dzieci poniżej 13 roku życia. Nie zbieramy świadomie żadnych danych osobowych od dzieci poniżej 13 roku życia.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
Stosujemy procedury techniczne, fizyczne i organizacyjne, aby chronić dane osobowe oraz informacje o stanie zdrowia przed nieuprawnionym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych i/lub przed przypadkową utratą, zmianami, ujawnieniem lub dostępem do danych.

WYKORZYSTANIE I UJAWNIENIE
Witryna SPI2 Study nie będzie wykorzystywać ani ujawniać danych osobowych zawierających informacje o stanie zdrowia użytkownika w celach innych niż opisane w niniejszej polityce prywatności. Jeżeli wykorzystanie danych ulegnie zmianie, polityka prywatności umieszczona w witrynie poświęconej badaniom SPI2 zostanie zaktualizowana. Wykorzystujemy oraz ujawniamy dane uzyskane od użytkowników tylko w następujący sposób:

  • PRZEZ KOMUNIKAT ODNOSZĄCY SIĘ DO SKIEROWANIA NA BADANIA I/LUB DO WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI
    Dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę PAREXEL do przekazania, za pomocą witryny internetowej badań klinicznych, informacji o kwalifikacji wstępnej do BADAŃ SPI2.
  • PRZEZ DZIELENIE SIĘ INFORMACJAMI Z MIEJSCAMI BADAŃ
    Możemy przekazać dane osobowe oraz informacje o stanie zdrowia do miejsca badań SPI2, gdzie przeprowadzane są badania kliniczne.
  • POŚREDNICY I USŁUGODAWCY

Niekiedy zatrudniamy inne firmy oraz osoby fizyczne w celu wykonywania zadań w naszym imieniu. Mogą oni potrzebować dostępu do danych osobowych, aby wykonać swoje zadania.

 

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOM TRZECIM
Możemy zostać zobligowani do ujawnienia danych osobowych i informacji o stanie zdrowia zgodnie z prawem lub rozporządzeniem lub w odpowiedzi na nakaz rewizji, wezwanie do sądu lub decyzje sądu. W przypadku, gdy będziemy prawnie zobowiązani do ujawnienia danych osobowych lub informacji o stanie zdrowia użytkowników osobom trzecim, będziemy dążyć do poinformowania o tym użytkowników, chyba że działanie takie byłoby niezgodne z prawem lub decyzją sądu. Informacje ujawniane mogą również służyć do ochrony praw ustawowych, bezpieczeństwa lub integralności witryny internetowej poświęconej badaniom SPI2 celem zabezpieczenia przed pociągnięciem do odpowiedzialności karnej, podczas sytuacji kryzysowych lub gdy istnieje podejrzenie zagrożenia bezpieczeństwa fizycznego. Jest mało prawdopodobne, aby doszło do ujawnienia informacji, jednakże należy pamiętać, że jest to możliwe.

LINKI DO INNYCH STRON
Witryna internetowa poświęcona badaniom SPI2 może zawierać linki do innych stron. Informacje o tym będą zawarte w wyskakującym okienku, które przekierowuje na witrynę językową w odpowiednim języku. Należy pamiętać, że nie mamy kontroli nad witrynami internetowymi, odwiedzanymi przez użytkownika, do których linki znajdują na naszej stronie, a obsługiwanymi przez osoby trzecie. Należy zawsze sprawdzać politykę prywatności strony, którą odwiedza użytkownik, aby mieć pewność, w jaki sposób prowadzący witrynę gromadzi informacje o użytkownikach oraz jak zamierza te informacje wykorzystać.

RYZYKO DOTYCZĄCE TRANSMISJI DANYCH PRZEZ INTERNET
Zdajemy sobie sprawę, że żadna transmisja internetowa nie jest w pełni bezpieczna i wolna od błędów. Użytkownik ma obowiązek odpowiednio zabezpieczyć swój komputer przed złośliwym oprogramowaniem, końmi trojańskimi, wirusami i robakami komputerowymi. Istnieje ryzyko, że jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie środki bezpieczeństwa, informacje dostarczone przez użytkownika zostaną ujawnione nieupoważnionym osobom trzecim. Podobnie, pomimo starań firmy PAREXEL, aby chronić dane osobowe oraz informacje o stanie zdrowia użytkowników, zawsze istnieje ryzyko, że osoba trzecia naruszy system bezpieczeństwa na naszej witrynie lub internetowa transmisja danych użytkownika zostanie przechwycona.

POWIADOMIENIE O ZMIANACH
Prawa i przepisy dotyczące prywatności zmieniają się, dlatego może okazać się konieczna aktualizacja lub korekta niniejszej polityki prywatności bez uprzedniego powiadomienia. Użytkownik może sprawdzić, czy od czasu ostatniej wizyty wprowadzono zmiany do niniejszej polityki prywatności, przez kliknięcie sekcji „ostatnia aktualizacja” na dole strony. Korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację warunków zmienionej polityki prywatności, dlatego należy regularnie zapoznawać się z nią, aby być świadomym jej warunków. Należy wydrukować, zapisać oraz zachować kopię niniejszej polityki prywatności (oraz każdą z wersji poprawionych).

PRAWO DOSTĘPU
Firma PAREXEL zapewnia użytkownikom odpowiedni dostęp do ich danych osobowych oraz informacji o stanie zdrowia przechowywanych przez PAREXEL. Z zastrzeżeniem spełnienia wszelkich wymogów prawnych, użytkownik ma możliwość poprawy, zmiany lub usunięcia nieprawdziwych informacji. Aby to zrobić, należy skontaktować się z osobą odpowiedzialną za politykę prywatności w sposób określony poniżej.

ZATRZYMYWANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ INFORMACJI O STANIE ZDROWIA
Dane osobowe oraz informacje o stanie zdrowia będą przechowywane tak długo, jak jest to wymagane prawem lub ze względu na cel, w którym informacje te są przetwarzane. Wszelkie dane osobowe oraz informacje o stanie zdrowia będą usuwane w momencie, gdy nie będą już potrzebne oraz, w każdym razie, przed upłynięciem maksymalnej daty ich przechowywania, określonej przez obowiązujące prawo.

KONTAKT W SPRAWIE PRYWATNOŚCI: Wszelkie pytania oraz komentarze dotyczące niniejszej polityki prywatności oraz naszej działalności należy skierować na adres:

 

PAREXEL International

195 West Street

Waltham, MA 02451

Stany Zjednoczone Ameryki

 

June.wilkes@parexel.com

 

ZASTRZEŻENIA PRAWNE:
Firma PAREXEL zastrzega sobie prawo do przekazywania danych osobowych w sytuacjach, w których jest to wymagane prawem lub w przypadku otrzymania od władz państwowych odpowiednio zatwierdzonych zapytań o informacje.

ZACZYNAMY?

ZNAJDŹ OŚRODEK BADAWCZY